Đề cương ôn thi học tập kì 1 môn giờ Anh lớp 3 năm 2021 - 2022 tổng đúng theo lại toàn bộ kết cấu ngữ pháp tiếng Anh, cùng phần đông bài luyện tập có đáp án kèm theo. Qua đó, giúp các em học sinh lớp 3 tham khảo, ôn tập thật xuất sắc để đạt công dụng cao vào kỳ thi học kì 1 sắp đến tới.

Bạn đang xem: Ôn tập tiếng anh lớp 3 học kỳ 1

Đồng thời, cũng giúp thầy cô tham khảo để giao đề cưng cửng ôn thi học tập kì 1 cho học viên của mình. Cụ thể mời thầy cô và các em cùng theo dõi bài viết dưới phía trên của thanhtuong.vn:


1. Xin chào hỏi

Hello/ Hi. I’m + (tên). (Xin chào. Tôi là …)

Chú ý: ’m = am

2. Hỏi thăm mức độ khỏe

How are you? (Bạn tất cả khỏe không?)

I’m fine. Thanks/ Thank you. (Tôi khỏe. Cảm ơn)

3. Hỏi tên

What’s your name? (Tên của khách hàng là gì?)

My name’s + (tên). (Tên tôi là…)

Chú ý: ’s = is

4. Reviews một fan ở ngay gần hoặc sinh hoạt xa

This is + (người). (Đây là …)

That is + (người). (Kia là ….)

5. Hỏi một fan ở ngay gần hoặc ở xa

Is this + (người)? (Đây liệu có phải là …?)

Is that + (người)? (Kia có phải là …?)

Yes, it is. (Đúng vậy)

No, it isn’t. (Không phải)

6. Hỏi xem ai ngơi nghỉ phía xa

Who’s that? (Kia là ai?)

It’s + (tên)

7. Hỏi tuổi

How old are you? (Bạn bao nhiêu tuổi?)

I’m + (tuổi)

8. Giới thiệu một người bạn

This is my friend, (tên fan bạn). (Đây là chúng ta của tôi, …)

9. Hỏi coi ai đó có phải là bạn của công ty không

Are they your friends? (Họ liệu có phải là bạn của người sử dụng không?)

Yes, they are. (Đúng vậy)

No, they aren’t. (Không phải)

10. Hỏi, xin phép làm cho gì


May I + (hành động)? (Tôi hoàn toàn có thể … được không?)

Yes, you can. (Được, bạn có thể)

No, you can’t. (Không, bạn không thể)

11. Ra mắt một đồ vật ở xa hoặc sống gần

This is + a/an + (đồ vật). (Đây là….)

That is + a/an + (đồ vật). (Kia là…)

12. Giới thiệu nhiều đồ vật ở xa hoặc ở gần

These are + (đồ đồ vật số nhiều). (Đây là hầu hết …)

Those are + (đồ đồ dùng số nhiều). (Kia là số đông …)

13. Hỏi color sắc

What color is it? (Nó màu gì?)

It’s + (màu)

What màu sắc are they? (Chúng color gì?)

They’re + (màu)

14. Hỏi ai đó làm những gì vào tiếng giải lao

What vì chưng you do at break time? (Bạn làm cái gi vào giờ giải lao?)

I + (hành động)

15. Hỏi ai đó gồm thích gì không

Do you lượt thích + (trò chơi/ môn thể thao)?

Yes, I do. (Tôi có)

No, I don’t. (Tôi không)

Bài tập rèn luyện ôn thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 3

Exercise 1: Choose the odd one out

1. A. She

B. He

C. They

D. Name

2. A. Green

B. Pink

C. Color

D. Blue

3. A. School

B. Rubber

C. Pen

D. Book

4. A. Chair

B. Red

C. Board

D. Desk

5. A. Classroom

B. Six

C. Gym

D. Library

6. A. Large

B. Big

C. Small

D. School

7. A. These

B. This

C. That

D. It

8. A. My

B. Their

C. Him

D. Your


Exercise 2: Choose the word that has the underlined part pronounced differently

1. A. Book

B. Bus

C. Lamb

D. Breakfast

2. A. Read

B. Bean

C. Please

D. Near

3. A. Skip

B. Fried

C. Swim

D. Milk

4. A. Eat

B. Teacher

C. Read

D. Head

5. A. Student

B. Sun

C. Bus

D. Mug

Exercise 3: Choose the correct answer

1. ______ grade are you in, Alex? - I am in grade 6

A. When

B. How

C. Where

D. Which

2. Is your school in the city ________ in the country?

A. And

B. At

C. Or

D. So

3. Are _____ windows? - No, they aren’t

A. Those

B. That

C. It

D. There

4. Simon ______ gardening every afternoon

A. Doesn’t do

B. Don’t play

C. Doesn’t wash

D. Don’t do

5. What _______ do you get up, Lily? - At 5.30 in the morning

A. Day

B. O’clock

C. Time

D. Morning

6. Do you listen ____ music every night?

A. In

B. Up

C. On

D. To

7. Bởi vì you lượt thích ________ tennis? - No, I don’t. I like football

A. Play

B. Playing

C. Plays

D. Played

8. What màu sắc is _____ bicycle?

A. You

B. Your

C. I

D. He

9. May I go out? - __________.

A. No, you can

B. Yes, you can’t

C. Yes, you can

D. A và B

10. At ________, I often play hide-and-seek

A. Break

B. Breaking

C. Time

D. Break time

Exercise 4: Write the opposite word with the given words

1. Big

: ____________

4. Stand

: ____________

2. Open

: ____________

5. Young

: ____________

3. Black

: ____________

6. Up

: ____________

Exercise 5: Read the text and choose the best answer


Her (1) __________ is Julia. Julia is sixty three. My grandmother is (2) __________ pensioner. Julia (3) __________ to play chess. She plays chess very well. But I don’t play chess well. My Granny sometimes (4) __________ tasty pies with cabbage. In winter, my grandmother & I go to lớn the mountains. There we ski. Julia is a theatre-goer. She often goes khổng lồ the theatre. Sometimes, my grandmother takes me ti the theatre. We have a wonderful time there. Julia is a clever và nice (5) __________. I love my Granny

1. A. Name

B. Family

C. Class

D. School

2. A. An

B. A

C. Two

D. Three

3. A. Love

B. Like

C. Want

D. Likes

4. A. Cook

B. Cooks

C. Is cooking

D. Is cook

5. A. Man

B. Teacher

C. Woman

D. Women

Exercise 6: Rearrange these words to lớn make meaningful sentences

1. She/ does/ play/ to/ hide-and-seek/ like/ ?/

_______________________________________________

2. Many/ months/ how/ year/ a/ in/ there/ are/ ?/

_______________________________________________

3. Colour/ what/ eyes/ your/ are/ ?/

_______________________________________________

4. Your/ down/ can/ write/ you/ name/ ?

_______________________________________________

5. Sports/ Linda/ Peter/ and/ don’t/ play/ ./

_______________________________________________

Exercise 7: Make questions for the underlined parts

1. My rubber is blue.

_______________________________________________

2. My father is thirty three years old

_______________________________________________

3. This is my classroom.

_______________________________________________

4. I often get up at 6 o’clock in the morning

_______________________________________________

5. I am wonderful, today

_______________________________________________

Exercise 8: Write one word in each blank

1. This _______ my pencil

2. Those _______ my books

3. What ________ is your book? - Yellow

4. Is that your sharpener? _________, it is


5. Is that your notebook? _________, it isn’t

Exercise 9: FILL IN THE BLANK WITH: IS/ AM/ ARE (ĐIỀN IS/ AM/ ARE VÀO CHỖ TRỐNG):

1. This .................................. My new friend, Hoa.

2. .................................. The gym big or small?

3. What .................................. His name?

4. How .................................. You? – I .................................. Fine, thank you.

5. I .................................. Nine.

6. This .................................. My friend.

Xem thêm: Chúc Thượng Lộ Bình An Tiếng Anh Thượng Lộ Bình An Là Gì, Dịch Sang Tiếng Anh Thượng Lộ Bình An Là Gì

7. That .................................. My school.

8. The classroom .................................. Small but nice.

9. .................................. They your friends? – Yes, they .................................. .

10.Trung and Quan .................................. My friends.

Exercise 10: READ & COMPLETE (ĐỌC VÀ HOÀN THÀNH CÂU VỚI NHỮNG TỪ

CHO SẴN):

Fine, how, hello, fine

Quan: (1) ............................ , Miss Hien. (2) ............................ Are you?

Miss Hien: Hello, Quan. (3) ..................................... , thanks. & you?

Quan: I’m (4) .................................... , thank you. Goodbye, Miss Hien.

Miss Hien: Goodbye, Quan.

Đáp án bài tập rèn luyện môn giờ đồng hồ Anh lớp 3

Exercise 1: Choose the odd one out

1. D

2. C

3. A

4. B

5. B

6. D

7. D

8. C

Exercise 2: Choose the word that has the underlined part pronounced differently

1. B

2. D

3. B

4. D

5. A

Exercise 3: Choose the correct answer

1. D

2. C

3. A

4. A

5. C

6. D

7. B

8. B

9. C

10. D

Exercise 4: Write the opposite word with the given words

1. Big

: small

1. Stand

: sit

2. Open

: close

2. Young

: old

3. Black

: white

3. Up

: down

Exercise 5: Read the text và choose the best answer

1. A

2. B

3. D

4. B

5. C

Exercise 6: Rearrange these words to make meaningful sentences

1. Does she like to play hide-and-seek?

2. How many months are there in a year?

3. What color are your eyes?

4. Can you write down your name?

5. Linda and Peter don’t play sports

Exercise 7: Make questions for the underlined parts

1. What màu sắc is your rubber?

2. How old is your father?

3. What is this?

4. What time vì chưng you get up?

5. How are you today?

Exercise 8: Write one word in each blank

1.This ___is____ my pencil

2.Those ___are____ my books

3.What ____color____ is your book? - Yellow

4.Is that your sharpener? _____Yes____, it is


5.Is that your notebook? ____No_____, it isn’t

Exercise 9: FILL IN THE BLANK WITH: IS/ AM/ ARE ( ĐIỀN IS/ AM/ ARE VÀO CHỖ TRỐNG):

1. Is2. Is3. Is4. Are - am5. Am
6. Is7. Is8. Is9. Are - are10. Are

Exercise 10: READ và COMPLETE (ĐỌC VÀ HOÀN THÀNH CÂU VỚI NHỮNG TỪ

Quan: (1) .............Hello............... , Miss Hien. (2) ...............How............. Are you?

Miss Hien: Hello, Quan. (3) .................Fine.................... , thanks. Và you?

Quan: I’m (4) ............fine........................ , thank you. Goodbye, Miss Hien.