Trong bài học bây giờ cô Hoa sẽ lí giải cho chúng ta về Câu điều kiện loại 2 bao gồm: cấu trúc, giải pháp dùng và bài bác tập

*

1. Cấu trúc 

Khái niệm: Câu điều kiện loại 2 dùng để diễn đạt sự việc hay điều kiện “không thể” xẩy ra ở hiện tại hoặc tương lai. Và thường được biết đến là câu điều kiện không có thật ở hiện tại. Điều kiện chỉ là 1 giả thiết, một ước mong muốn trái ngược với hiện tại.

Bạn đang xem: Câu điều kiện loại 2

If I had a million USD, I would buy a Audi. (Nếu tôi bao gồm một triệu đô la, tôi sẽ thiết lập chiếc xe cộ Audi.) ⇐ hiện trên tôi không tồn tại tiền.

Mệnh đề điều kiện

Mệnh đề chính

If + S + V-ed /V2

To be: were / weren"t

S + would / could / should + V1 (wouldn"t / couldn"t + V1)


Cách dùng

Ex: If he were here now, the các buổi party would be more exciting. (Hiện tại anh ấy không có mặt ở bữa tiệc)Ex: If I were you, I would never buy that car. (nếu tôi là bạn tôi đã không lúc nào mua mẫu xe đó).

Xem thêm: 10 Website Học Giao Tiếp Tiếng Anh Trực Tuyến, Học Tiếng Anh Giao Tiếp Online

2. Biến thể câu đk loại 2

Biến thể mệnh đề chính

If + S+ past simple, S + would /could/might/had to…. + be V-ing

Ex: If I stayed at home, I would be lying on my bed now. (Nếu tôi ở trong nhà thì giờ này tôi vẫn nằm dài trên giường.)

If + past simple, past simple

Ex: If he were rich, he bought this car. (Nếu anh ta giàu thì anh ta mua chiếc xe cộ này.)

Biến thể mệnh đề if

If + S + Past Continuous, S + would/could + V-inf

Ex: If you were studying, I wouldn’t disturb you. (Nếu nhiều người đang học bài bác thì tôi sẽ không còn làm phiền chúng ta đâu.)

If + S + Past Perfect, S + would/could + V-inf

Ex: If I hadn’t studied last night, I couldn’t do the demo well. (Nếu tối qua ko không học bài bác thì bây giờ tôi chẳng thể làm bài xích tập tôt.)

3. Bài tập vận dụng

1. If I __________the same problem you had as a child, I might not have succeeded in life as well as you have.

a. Have B. Would have C. Had had D. Should have

2. I __________you sooner had someone told me you were in the hospital.a. Would have visited B. Visited C. Had visited D. Visit3. __________more help, I would gọi my neighbor.a. Needed B. Should I need C. I have needed D. I should need4. __________then what I know yesterday, I would have saved myself a lot of time và trouble over the years.a. Had I known B. Did I know C. If I know D. If I would know5. Bởi vì you think there would be less conflict in the world if all people __________the same language?a. Spoke B. Speak C. Had spoken D. Will speak6. If you can give me one good reason for your acting lượt thích this, __________this incident again.a. I will never mention B. I never mentionc. Will I never mention D. I don’t mention7. If I had known you were asleep, I __________so much noise when I came in.a. Didn’t make B. Wouldn’t have madec. Won’t make D. Don’t make8. Unless you __________all of my questions, I can’t do anything to help you.a. Answered B. Answer C. Would answer D. Are answering9. Had you told me that this was going to lớn happen, I __________it.a. Would have never believed B. Don’t believec. Hadn’t believed D. Can’t believe10. If Jake __________to go on the trip, would you have gone?a. Doesn’t agree B. Didn’t agree C. Hadn’t agreed D. Wouldn’t agree11. J: “John went to lớn the hospital alone”,K: “If __________,I would have gone with him”.a. Had he told me B. He had told me C. He has told me D. He would tell me12. If you __________, I would have brought my friends over khổng lồ your house yesterday lớn watch T.V, but I didn’t want khổng lồ bother you.a. Had studied B-studied C. Hadn’t studied D. Didn’t study13. Peter: “Did you need help with your Math last night?”.Mary: “If I had needed, I __________you”.a. Would call B. Called C. Would have called D. Will call14. If someone __________ in khổng lồ the store, smile and say, “May I help you?”a. Comes B. Came C. Come D. Should come15. “Here’s my phone number”.“Thanks. I‘ll give you a hotline if I __________some help tomorrow”

Đáp án

1.C

2.A

3.B

4.A

5.A

6.A

7.B

8.B

9.A

10.C

11.B

12.C

13.C

14.A

15.B

Trên đây là tổng thể kiến thức về câu đk loại 2. Hy vọng đã hỗ trợ ích được cho các em trong quy trình ôn luyện với học tập.

Hẹn gặp gỡ lại các em trong bài học tiếp sau về "câu đk loại 3" nhé!

Nếu mong nhận tư vấn miễn mức giá về lộ trình học tập giao tiếp cho những người mất gốc, các em để lại thông tin tại trên đây để được cung ứng nhé!