Hi fen! chúng ta thấy tách nền bởi Photoshop dễ dàng hay khó