Bảng chữ cái tiếng Việt chuẩn chỉnh đầy đầy đủ

*
Bảng chữ cái tiếng Việt viết in hoa
*

A Ă Â B C D Đ E Ê G H I K L M N O Ô Ơ phường Q R S T U Ư V X Y

những chữ dòng viết hoa trong tiếng Việt được phân thành 6 nhóm chữ, những chữ gần như có điểm lưu ý chung như thể nhau là các nét móc đầu tiên. Sau đấy là các team chữ hoa vào bảng chữ cái Tiếng Việt.

*
Bảng chữ cái tiếng Việt viết thường

a ă â b c d đ e ê g h i k l m n o ô ơ phường q r s t u ư v x y

Bảng 29 chữ cái Tiếng Việt chuẩn chỉnh Dành cho Bé
*
*
*

Bảng vần âm tiếng việt và biện pháp đọc

Những vần âm đọc và tên thường gọi chúng

Chữ cáiTên gọi
Aa
Ăá
Â
Bbê, bê bò, bờ
Cxê, cờ
Ddê, đê, dờ
Đđê, đờ
Ee
Êê
Ggờ, giê
Hhắt, hờ
Ii, i ngắn
Kca
Le-lờ, lờ cao, lờ
Me-mờ, em-mờ, mờ
Ne-nờ, en-nờ, nờ thấp, nờ
Oo, ô
Ôô
Ơơ
Ppê, pê phở, pờ
Qcu, quy, quờ
Re-rờ, rờ
Sét, ét-xì, sờ, sờ nặng
Ttê, tờ
Uu
Ưư
Vvê, vờ
Xích, ích xì, xờ, xờ nhẹ
Yi dài, i gờ-réc
Các phụ âm ghép, các vần ghép trong giờ đồng hồ Việt

Tiếng việt tất cả 11 chữ ghép biểu hiện phụ âm gồm:

10 chữ ghép đôi: ch, gh, gi, kh, ng, nh, ph, qu, th, tr1 chữ ghép ba: ngh
*