Để giao hàng việc học xuất sắc tiếng Anh lĩnh vực xây dựng cho người đi làm, thanhtuong.vn xin share bộ trường đoản cú điển giờ anh chuyên ngành xây cất về tên gọi chức danh các bước trong lĩnh vực xây dựng. Chúng ta cùng tìm hiểu thêm nhé.

Bạn sẽ xem: Ban chỉ huy công trường giờ đồng hồ anh là gì

*

People on site: tín đồ ở công trường thi công

Heavy equipment /’hevi i’kwipmənt/: thiết bị thi công

Plants & equipment /plɑ:nts/,/i’kwipmənt/: Xưởng cùng thiết bị

Owner /’ounə/: chủ nhà, nhà đầu tư

Contracting officer: Viên chức quản lý hợp đồng

Owner’s representative /’əʊnəs ,repri’zentətiv/: đại diện thay mặt chủ đầu tư

Contracting officer’s representative: Đại diện viên chức thống trị hợp đồng

Consultant /kən’sʌltənt/: hỗ trợ tư vấn

Superintending Officer /ˌsuːpərɪnˈtendin ‘ɔfisə/: nhân viên cấp dưới giám sát

Resident architect /’rezidənt ‘ɑ:kitekt/: phong cách xây dựng sư thường xuyên trú

Supervisor /’sju:pəvaizə/: giám sát

Site manager /sait ‘mæniʤə/: Trưởng công trình xây dựng

Officer in charge of safe & hygiene: Viên chức phụ trách vệ sinh an toàn lao động và môi trường.

Quality engineer /’kwɔliti ,enʤi’niə/: Kỹ sư bảo vệ chất lượng

Site engineer /sait ,enʤi’niə/: Kỹ sư công trường

Chief of construction group: nhóm trưởng

Foreman /’fɔ:mən/: Cai, tổ trưởng

Structural engineer /’strʌktʃərəl ,enʤi’niə/: Kỹ sư kết cấu

Construction engineer /kən’strʌkʃn ,endʤi’niə/ : Kỹ sư xây dựng

Civil engineer /’sivl ,enʤi’niə/: Kỹ sư xây dừng dân dụng

Electrical engineer /i’lektrikəl ,enʤi’niə/: Kỹ sư điện

Water works engineer /’wɔ:tə wə:ks ,enʤi’niə/: Kỹ sư cách xử lý nước

Sanitary engineer /’sænitəri ,enʤi’niə/: Kỹ sư cấp cho nước

Mechanical engineer /mi’kænikəl ,enʤi’niə/: Kỹ sư cơ khí

Chemical engineer /’kemikəl ,enʤi’niə/: Kỹ sư hóa

Soil engineer /sɔil ,enʤi’niə/: Kỹ sư địa chất

Surveyor /sə:’veiə/: Trắc đạt viên, khảo sát viên

Quantity surveyor /’kwɔntiti sə:’veiə/: dự trù viên

Draftsman = Draughtsman (US) /ˈdrɑːftsmən/: Hoạ viên /người phạt thảo

Craftsman /’krɑ:ftsmən/: Nghệ nhân

Storekeeper /’stɔ:,ki:pə/: Thủ kho

Guard /gɑ:d/= watchman: Bảo vệ

Worker /’wə:kə/: Công nhân

Mate /meit/: Thợ phụ

Apprentice /ə’prentis/: bạn học việc

Laborer: Lao hễ phổ thông

Skilled workman: Thợ lành nghề

Mason /’meisn/ = Bricklayer /’brik,leiə/ : Thợ hồ

Plasterer /’plɑ:stərə/: Thợ hồ nước ( thợ trát )

Carpenter /’kɑ:pintə/:Thợ mộc sàn nhà, coffa

Joiner /’ʤɔinə/: Thợ mộc bàn ghế, tô điểm nội thất

Electrician /ilek’triʃn/: Thợ điện

Plumber /’plʌmə/: Thợ ống nước

Steel-fixer: Thợ fe ( cốt thép )

Welder /weld/: Thợ hàn

Scaffolder /’skæfəld/: Thợ giàn giáo

Contractor /kən’træktə/: bên thầu

Main contractor: nhà thầu chính

Sub-contractor: bên thầu phụ

*

khóa huấn luyện và đào tạo tiếng Anh dành riêng cho nhà thống trị – VIP 1:1

thanhtuong.vn là tổ chức triển khai chuyên sâu giảng dạy tiếng Anh cho những người đi làm duy...